Tác giả :
      BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             TP. HỒ CHÍ MINH

         Số: 178 /KH-ĐHSPKT                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng 8 năm 2017 

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - SV đầu năm học 2017-2018 

     Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Công văn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2017-2018; căn cứ tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng ban hành kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên (SV) đầu năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
     1. Nâng cao nhận thức của SV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.
     2. Giúp cho SV nắm vững và thực hiện những quy định, quy chế về đào tạo, về công tác SV; phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Ngành Giáo dục & Đào tạo, của Nhà trường.
     3. Tuần sinh hoạt công dân SV đầu năm học là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả SV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của SV, là một trong các tiêu chuẩn đánh giá điểm rèn luyện của người học, vì vậy yêu cầu các đơn vị cùng toàn thể SV tham gia nghiêm túc, đầy đủ.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA SINH HOẠT: Toàn bộ SV đại học, cao đẳng hệ chính quy đang học tại trường năm học 2017-2018.

III. NỘI DUNG SINH HOẠT
1. Các khóa trước 2017: sinh hoạt với nội dung & thời gian như sau:
     a. Một buổi khoa/TT quản ngành tổ chức sinh hoạt với SV (Ban chủ nhiệm khoa/TT chủ trì) với các nội dung: Tổng kết các mặt hoạt động của SV/lớp và bình xét thi đua năm học 2016-2017; đề cử ban đại diện lớp nhiệm kỳ mới; đề xuất đóng góp ý kiến với khoa/TT, trường; Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác SV liên quan tới SV (Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT về đánh giá kết quả rèn luyện người học; Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 quy chế công tác SV); công tác Đoàn-Hội; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của khoa/TT và các nội dung khác do khoa/TT quy định. SV tham gia sinh hoạt ký vào danh sách điểm danh. 
     Thời gian: từ ngày 21 -26/8/2017; Địa điểm: Các phòng học tại Khu A, B, C và Tòa nhà Trung tâm (Thời gian địa điểm chi tiết theo lịch đính kèm).
     Ban chủ nhiệm khoa/TT phân công đội ngũ giảng viên là tư vấn viên, thư ký khoa/TT tổ chức điểm danh SV tham gia buổi sinh hoạt với khoa/TT quản ngành, tổng hợp và chuyển cho phòng Tuyển sinh và công tác SV (anh Bình) sau đợt sinh hoạt.

     b. Một buổi SV tự học qua video được nhà trường phát trực tiếp bài giảng: 08h30 – 10h ngày 25/8/2017 trên trang Facebook của Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, đăng tải trên website trường với các nội dung sau:
     Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII….
     Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục… gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay.
     Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước 7 tháng đầu năm 2017; Tình hình Biển Đông và chính sách của Đảng & Nhà nước ta.
     Một số nội dung trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017 – 2018.
     Yêu cầu tất cả SV làm thu hoạch bằng hình thức làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên website: exam.hcmute.edu.vn; Lịch làm bài thu hoạch bằng trắc nghiệm: Từ ngày 09 - 23/9/2017; Đánh giá kết quả đợt sinh hoạt: Căn cứ kết quả bài thu hoạch và danh sách điểm danh sinh viên sinh hoạt với khoa/TT, Nhà trường tổng kết đánh giá đợt sinh hoạt công dân – SV đầu năm học:
     - Sinh viên đạt yêu cầu đợt sinh hoạt đầu năm học: Tham gia đầy đủ buổi sinh do khoa/TT tổ chức và có bài thu hoạch đạt yêu cầu trở lên. 
     - Sinh viên vi phạm quy định đợt sinh hoạt, tùy theo mức độ sẽ bị trừ điểm rèn luyện, bị kỷ luật khiển trách đến cảnh cáo.

2. Sinh viên khóa 2017: Sinh hoạt với nội dung & thời gian như sau:
a. Một buổi SV học tập tập trung, với các nội dung sau:
     - Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ chức, cơ hội việc làm sau khi ra trường.
     - Quy chế công tác sinh viên; Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ luật; Quy định tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội; Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học; Về học bổng khuyến khích học tập; Về thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; Quy định về tín dụng đối với sinh viên; Quy chế về nội trú & ngoại trú,… (nguồn tài liệu: Sổ tay công tác sinh viên.
     - Quy chế về việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp theo học chế tín chỉ.
     - Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt.
     Thời gian: từ ngày 21 -26/8/2017; Địa điểm: Hội trường lớn. 

b. Một buổi SV tự học qua video được nhà trường phát trực tiếp bài giảng: 8h30 – 10h ngày 25/8/2017 trên trang Facebook của Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, đăng tải trên website trường với các nội dung sau:
     Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII….
     Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục… gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay.
     Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước 7 tháng đầu năm 2017; Tình hình Biển Đông và chính sách của Đảng & Nhà nước ta.

c. Ba buổi sinh hoạt với khoa quản ngành, với các nội dung:
     - Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra (chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO).
     - Giới thiệu phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018; yêu cầu học tập, rèn luyện trong môi trường đại học; phương pháp và một số kinh nghiệm học tập đại học.
     - Tổ chức tham quan, giao lưu trong và ngoài trường; và các vấn đề khác do khoa/TT quy định;

d. Cuối đợt sinh hoạt SV làm thu hoạch dưới hình thức làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên website: exam.hcmute.edu.vn.
     Thời gian làm bài thu hoạch: Từ ngày 09 - 23/9/2017.
     Căn cứ kết quả bài thu hoạch và danh sách điểm danh gặp gỡ lãnh đạo khoa/TT, Nhà trường tổng kết đánh giá đợt sinh hoạt công dân – SV đầu khóa học.

e. Địa điểm và lịch sinh hoạt chi tiết (xem phụ lục đính kèm theo).

3. Buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo trường với sinh viên khóa 2017 và chương trình văn nghệ chào đón tân sinh viên: vào lúc 18h30 ngày 08/9/2017 (thứ sáu) tại Sân vận động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban tổ chức

-  Ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng   Trưởng ban
-  Ông Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
-  Ông Trần Thanh Thưởng, TP. Tuyển sinh & CTSV UV thường trực 
-  Ông Nguyễn Phương, Trưởng phòng Đào tạo       Ủy viên
-  Ông Nguyễn Đình Cả, Trưởng khoa Lý luận chính trị Ủy viên
 -  Ông Nguyễn Hùng Thái,  TP. Kế hoạch -TC           Ủy viên 
-  Ông Nguyễn Tấn Quốc, Trưởng phòng Quản trị CSVC Ủy viên
-  Ông Phạm Hữu Thái, Bí thư Đoàn Trường           Ủy viên
-  Ông Lê Thanh Phúc, Trưởng khoa ĐT CLC             Ủy viên
-  Ông Huỳnh Nguyên Chính, Trưởng TT Thông tin MT Ủy viên
-  Các Ông (Bà) trưởng hoặc phó các Khoa/TT phụ trách SV Ủy viên 
-  Ông Lê Quang Bình, Cán bộ phòng TS & Công tác SV Ủy viên

2. Phân công trách nhiệm cho các đơn vị
     -  Phòng Tuyển sinh và công tác SV: Giúp Hiệu trưởng chủ trì phối hợp triển khai tuần sinh hoạt công dân SV đầu năm học, đầu khóa học trong toàn trường; lập kế hoạch, bố trí lớp học; công tác thông tin tuyên truyền; tổng hợp thống kê đánh giá kết quả đợt sinh hoạt và trình Hiệu trưởng danh sách SV bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định tham gia đợt sinh hoạt.
     -  Khoa Lý luận chính trị: Bố trí từ 1 – 2 báo cáo viên giới thiệu chuyên đề qua quay video trực tiếp từ 08h30 – 10h ngày 25/8/2017: Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII….; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục… gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay; Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước 7 tháng đầu năm 2017; Tình hình Biển Đông và chính sách của Đảng & Nhà nước ta; Xây dựng bộ câu hỏi thu hoạch để sử dụng trong đợt sinh hoạt. Câu hỏi chuyển cho Trung tâm Thông tin Máy tính trước ngày 05/9/2017.
     - Trung tâm Thông tin máy tính: Xây dựng ứng dụng, tạo cơ sở dữ liệu thi trên website exam.hcmute.edu.vn phục vụ làm bài thu hoạch; cử cán bộ phụ trách, vận hành và quản trị trang thi online của SV; xây dựng chuyên mục “Sinh hoạt đầu khóa 2017” đăng tải video bài giảng và các sản phẩm tuyên truyền của các đơn vị; hướng dẫn SV sử dụng email do trường cấp.
     -  Các Khoa/TT: Chuẩn bị các nội dung để sinh hoạt với SV; phân công cán bộ, tư vấn viên, thư ký khoa thực hiện nhiệm vụ theo quy định; đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở SV thuộc đơn vị quản lý tham gia nghiêm túc đợt sinh hoạt; in danh sách lớp, tổng hợp & danh sách điểm danh có chữ ký của SV về phòng Tuyển sinh và CTSV.
     -  Các đơn vị: Đào tạo, Tuyển sinh và công tác sinh viên, Khoa học Công nghệ, Kế hoạch-Tài chính, Thư viện, Y tế, Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ SV, Đoàn trường & Hội SV trường: Xây dựng bộ tài liệu cung cấp cho sinh viên; Xây dựng 01 sản phẩm tuyên truyền (video, trang web, trình chiếu,…) chứa các nội dung liên quan cho SV khóa 2017 gửi về TT Thông tin máy tính đăng lên website trường trước ngày 21/8/2017.
     -  Đoàn trường, Hội SV: Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, giáo dục giới tính và phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác để triển khai trong tuần sinh hoạt. Tổ chức & chỉ đạo cho SV toàn trường ký cam kết: Nói không với ma túy.
     -  Phòng Quản trị cơ sở vật chất: Chuẩn bị phòng học phục vụ đợt sinh hoạt (theo lịch sinh hoạt).

3. Kinh phí
Phòng Tuyển sinh và công tác SV phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính lập dự trù kinh phí trình BGH phê duyệt theo quy định (mỗi khoa/TT quản lý SV: 5.000.000đ + 100.000đ/SV đại trà hoặc 200.000đ/SV chất lượng cao).
Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch.
                                                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                              (Đã ký)
- Ban Giám hiệu (để b/c);                                      
- Các đơn vị (để thực hiện);
- CVBC, sinh viên (để thực hiện);
- Lưu: VT, TS&CTSV.                                            PGS.TS Lê Hiếu Giang
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
LOGO HCMUTE VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 
 

     Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

     Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
     Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764          Fax: (+84 - 028) 38964922         E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:246,246

Tổng truy cập:348,032