Tác giả :
      BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  SỐ:  08 /TB-ĐHSPKT-TS&CTSV                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 01  năm 2016


THÔNG BÁO 
Về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 
học kỳ II năm học 2015 - 2016

Kính gửi:  Các đơn vị
 
     Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên kính chuyển các đơn vị thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho sinh viên (SV) hệ chính quy như sau:

1. CĂN CỨ ĐỂ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) đối với HSSV hệ chính quy các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Hướng dẫn về việc xét cấp HBKKHT số 348/HD/ĐHSPKT/CTCT-QLSV ngày 15/9/2007; Hướng dẫn về việc Điều chỉnh số tín chỉ đăng ký học tập, mức học bổng, và điều kiện xét cấp HBKKHT đối với sinh viên ĐH, CĐ số 25/HD/ĐHSPKT/CTHSSV ngày 23/3/2009; Hướng dẫn về việc Điều chỉnh mức HBKKHT đối với HSSV số 114/HD/ĐHSPKT/CTHSSV ngày 05/8/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh;
Căn cứ nguồn ngân sách dành cho quỹ học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 (5,5 tỷ đồng/học kỳ).
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2015 - 2016 của SV.

2. ĐỐI TƯỢNG & TIÊU CHUẨN XÉT, CẤP HỌC BỔNG KKHT HK II/2015-2016
- Sinh viên hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng học đúng tiến độ; có số tín chỉ đăng ký học & dự thi học kỳ I/2015-2016 ≥ 15 (trường hợp vì lý do tổ chức đào tạo, cả lớp có số tín chỉ < 15; hoặc ở học kỳ cuối khóa, SV đăng ký hết các môn học mà số tín chỉ vẫn < 15, Khoa/TT xem xét và gửi đề xuất hạ số tín chỉ cho phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên trước ngày 29/02/2016); SV có kết quả học tập & rèn luyện học kỳ I/2015 - 2016 đạt từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
- Sinh viên các hệ, khóa sau đây trong diện xét:
• Hệ đại học chính quy công nghệ: khóa 2012, 2013, 2014, 2015.
• Hệ đại học chính quy sư phạm kỹ thuật: khóa 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
• Hệ đại học chính quy khối K-chuyển tiếp từ CĐ lên ĐH: khóa 2014, 2015.
• Hệ cao đẳng chính quy: Khóa 2013, 2014, 2015.

3. PHƯƠNG ÁN XÉT VÀ MỨC CẤP HBKKHT CHO HSSV:
- Tổng số sinh viên hệ chính quy trong diện xét: 16,328 SV. Căn cứ Quỹ HBKKHT, tính bình quân 1 SV được chi 336.800 đ/HK. Đây là cơ sở để hình thành quỹ HBKKHT cho SV các Khoa/TT.
- Xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo chỉ tiêu cho từng khóa & ngành học theo thứ tự từ điểm cao trở xuống cho đến khi hết số suất học bổng đã xác định (có bảng dự trù kèm theo).
- Mức học bổng: 
• Loại khá: 650.000đ/tháng/suất đối với trình độ đại học; 500.000đ/tháng/suất đối với trình độ cao đẳng.
• Loại giỏi: 800.000đ/tháng/suất đối với trình độ đại học; 650.000đ/tháng/suất đối với trình độ cao đẳng.

3. KẾ HOẠCH XÉT, CẤP HỌC BỔNG.
- Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên lập bảng dự trù phân phối quỹ học bổng khuyến khích gửi cho các Khoa/TT trước ngày 30/01/2016.
- Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016 phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ tiến hành xử lý dữ liệu và xét HBKKHT. 
- Ngày 29/02/2016 các Khoa/TT tiến hành in danh sách từ phần mềm, kiểm tra và thông báo cho sinh viên được biết danh sách sinh viên dự kiến được cấp HBKKHT HKII/2015 – 2016.
- Từ ngày 01/3/2016 đến ngày 07/3/2016 Sinh viên có thắc mắc và khiếu nại liên hệ văn phòng Khoa/TT hoặc đặt câu hỏi trên trang: http://sao.hcmute.edu.vn/; Email: quangbinh@hcmute.edu.vn.
- Khoa/TT chuyển danh sách có xác nhận về phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên trước ngày 12/3/2016.
                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                               TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV 
 - Như kính gửi;                                                                      (đã ký)
 - TTTT đăng web;
 - Lưu VT; TS&CTSV.
                                                                                            NGUYỄN ANH ĐỨC               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            PHÒNG TUYỂN SINH VÀ CTSV


BẢNG DỰ TRÙ PHÂN PHỐI QUỸ HBKKHT 
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

STT

KHOA (TT)

TỔNG SỐ

HSSV

DỰ kiẾn quỸ HBKKHT/HK

DỰ kiẾn quỸ HBKKHT/THÁNG

 1.  

Khoa Điện - Điện tử

3.209

1.080.935.000

216.187.000

 1.  

Khoa Cơ khí Chế tạo máy

3.007

1.012.892.000

202.578.000

 1.  

Khoa Đào tạo Chất lượng cao

3.330

1.121.693.000

 224.339.000

 1.  

Khoa Cơ khí Động lực

1.642

553.099.000

110.620.000

 1.  

Khoa CN May & Thời trang

853

287.329.000

57.466.000

 1.  

Khoa Xây dựng & CHƯD

899

302.823.000

60.565.000

 1.  

Khoa CN Thông tin

769

259.034.000

51.807.000

 1.  

Khoa Kinh tế

762

256.676.000

51.335.000

 1.  

TT Việt Đức

613

206.486.000

41.297.000

 1.  

Khoa CNHH & TP

632

212.886.000

42.577.000

 1.  

Khoa Ngoại ngữ

339

114.190.000

22.838.000

 1.  

Khoa In truyền thông

273

91.959.000

18.392.000

 

Cộng

16.328

5.500.000.000

1.100.000.000


TỔNG CỘNG CHI: Học kỳ II năm học 2015 - 2016 là 5.500.000.000 đồng.

                              Ngày 25 tháng 01 năm 2016
                             TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV 
(đã ký)


                                                                                            NGUYỄN ANH ĐỨC 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:1,045,994

Tổng truy cập:20,080,755

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: pmo@hcmute.edu.vn